Course curriculum

 • 1

  Say It Right ตอนที่ 1 Oh Really? (R กับ L)

  • Oh Really? (R กับ L)

 • 2

  Say It Right ตอนที่ 2 I Got The Tanks, Thanks. (TH)

  • I Got The Tanks, Thanks. (TH)

 • 3

  Say It Right ตอนที่ 3 Three Trees. (THR)

  • Three Trees. (THR)

 • 4

  Say It Right ตอนที่ 4 Very Fine Wine (V)

  • Very Fine Wine (V)

 • 5

  Say It Right ตอนที่ 5 I Will Sue The Zoo! (Z)

  • I Will Sue The Zoo! (Z)

 • 6

  Say It Right ตอนที่ 6 Shor Shang (SH กับ CH)

  • Shor Shang (SH กับ CH)

 • 7

  Say It Right ตอนที่ 7 Stop Stop Stop (เสียงควบกล้ำ)

  • Stop Stop Stop (เสียงควบกล้ำ)

 • 8

  Say It Right ตอนที่ 8 The End (เสียงสุดท้าย)

  • The End (เสียงสุดท้าย)

 • 9

  Say It Right ตอนที่ 9 Different Pasts (อดีตกาล)

  • Different Pasts (อดีตกาล)

 • 10

  Say It Right ตอนที่ 10 Asian Vegetables (คำที่มักออกเสียงผิด)

  • Asian vegetables (คำที่มักออกเสียงผิด)

Your Teacher

Big Boss

Andrew Biggs

แอนดรูว์ บิ๊กส์ ฝรั่งหัวใจไทย ครูสอนภาษาอังกฤษเบอร์หนึ่งของประเทศไทย เจ้าของสโลแกน "ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว"