Course curriculum

 • 1

  EP.1 How to pronounce R

  • How to pronounce R

 • 2

  EP.2 How to pronounce TH

  • How to pronounce TH

 • 3

  EP.3 How to pronounce V

  • How to pronounce V

 • 4

  EP.4 How to pronounce Z

  • How to pronounce Z

 • 5

  EP.5 How to pronounce SH

  • How to pronounce SH

 • 6

  EP.6 How to pronounce S

  • How to pronounce S

 • 7

  EP.7 Consonant Clusters

  • Consonant Clusters

 • 8

  EP.8 The Ends Of Words 1

  • The Ends Of Words 1

 • 9

  EP.9 The Ends Of Words 2

  • The Ends Of Words 2

 • 10

  EP.10 The Ends Of Words 3

  • The Ends Of Words 3

Your Teacher

Big Boss

Andrew Biggs

แอนดรูว์ บิ๊กส์ ฝรั่งหัวใจไทย ครูสอนภาษาอังกฤษเบอร์หนึ่งของประเทศไทย เจ้าของสโลแกน "ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว"