Course curriculum

 • 1

  ตอนที่ 1 การเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์/ Interview Preparation

  • Interview Preparation

  • Quiz

 • 2

  ตอนที่ 2 การเขียนอีเมล์เเละจดหมายเเนะนำตัวเพื่อสมัครงาน / Writing An Approach Email & Cover Letter

  • Writing An Approach Email & Cover Letter

  • Quiz

 • 3

  ตอนที่ 3 การสัมภาษณ์ / The Interview

  • The Interview

  • Quiz

 • 4

  ตอนที่ 4 ความเเตกต่างทางวัฒนธรรม / Cultural Differences

  • Cultural Differences

  • Quiz

 • 5

  ตอนที่ 5 พูดคุยถึงการศึกษา / Talking About Education

  • Talking About Education

  • Quiz

 • 6

  ตอนที่ 6 คุณรู้อะไรเกี่ยวกับบริษัท? / What Do You Know About Our Company?

  • What Do You Know About Our Company?

  • Quiz

 • 7

  ตอนที่ 7 จุดอ่อนเเละจุดเเข็ง / Weaknesses, Strengths

  • Weaknesses, Strengths

  • Quiz

 • 8

  ตอนที่ 8 ทำไมเราถึงต้องจ้างงานคุณ? / Why Should We Hire You?

  • Why Should We Hire You?

  • Quiz

 • 9

  ตอนที่ 9 งานอดิเรกและความสนใจ /Hobbies & Interests

  • Hobbies & Interests

  • Quiz

 • 10

  ตอนที่ 10 คุณมองเห็นตัวเองอย่างไรในอีก 5 ปี ข้างหน้า? / Where Do You See Yourself In 5 Years?

  • Where Do You See Yourself In 5 Years?

  • Quiz

 • 11

  ตอนที่ 11 บอกประสบการณ์งานอื่นๆของคุณที่ผ่านมา / Tell Me About Your Other Jobs

  • Tell Me About Your Other Jobs

  • Quiz

 • 12

  ตอนที่ 12 เงินเดือนที่คุณต้องการ / Salary

  • Salary

  • Quiz

 • 13

  ตอนที่ 13 คุณมีคำถามเพิ่มเติมไหม? / Any Questions?

  • Any Questions?

  • Quiz

 • 14

  ตอนที่ 14 วิธีรับมือกับคำถามที่คุณไม่สามารถตอบได้ / Difficult Questions

  • Difficult Questions

  • Quiz

 • 15

  ตอนที่ 15 ตัวอย่างการสัมภาษณ์งานจริง / Sample Interviews

  • Sample Interviews

  • Quiz

Your Tutors

Instructor

Michael New

Teaming up with Jett Gunther