Episodes

 • 1

  Lesson 1: How often?

  • How Often?

  • Quiz: How Often?

 • 2

  Lesson 2: Giving Advice

  • Giving Advice

  • Quiz: Giving Advice

 • 3

  Lesson 3: Giving Encouragement

  • Giving Encouragement

  • Quiz: Giving Encouragement

 • 4

  Lesson 4: Congratulations & Condolences

  • Congratulations & Condolences

  • Quiz: Congratulations & Condolences

 • 5

  Lesson 5: Expressing Feelings

  • Expressing Feelings

  • Quiz: Expressing Feelings

 • 6

  Lesson 6: Expressing Intention

  • Expressing Intention

  • Quiz: Expressing Intention

 • 7

  Lesson 7: Asking Permission

  • Asking Permission

  • Quiz: Asking Permission

 • 8

  Lesson 8: Showing Interest

  • Showing Interest

  • Quiz: Showing Interest

 • 9

  Lesson 9: Offering

  • Offering

  • Quiz: Offering

 • 10

  Lesson 10: Inviting

  • Inviting

  • Quiz: Inviting

 • 11

  Lesson 11: The Future

  • The Future

  • Quiz: The Future

 • 12

  Lesson 12: I'm Sick

  • I'm Sick

  • Quiz: I'm Sick

 • 13

  Lesson 13: Job Interview Part 1

  • Job Interview Part 1

  • Quiz: Job Interview Part 1

 • 14

  Lesson 14: Job Interview Part 2

  • Job Interview Part 2

  • Quiz: Job Interview Part 2

 • 15

  Lesson 15: Customs & Immigration

  • Customs & Immigration

  • Quiz: Customs & Immigration

Your Tutor

Big Boss

Andrew Biggs

แอนดรูว์ บิ๊กส์ ฝรั่งหัวใจไทย ครูสอนภาษาอังกฤษเบอร์หนึ่งของประเทศไทย เจ้าของสโลแกน "ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว"