Episodes

 • 1

  Lesson 1: Meetings & Appointments

  • Meetings & Appointments

  • Quiz: Meetings & Appointments

 • 2

  Lesson 2: Meetings & Appointments Part 2

  • Meetings & Appointments Part 2

  • Quiz: Meetings & Appointments Part 2

 • 3

  Lesson 3: Let's Meet Up

  • Let's Meet Up

  • Quiz: Let's Meet Up

 • 4

  Lesson 4: Have You Ever ...?

  • Have You Ever ...?

  • Quiz: Have You Ever ...?

 • 5

  Lesson 5: Let's Eat!

  • Let's Eat!

  • Quiz: Let's Eat!

 • 6

  Lesson 6: What Does It Look Like?

  • What Does It Look Like?

  • Quiz: What Does It Look Like?

 • 7

  Lesson 7: Senses

  • Senses

  • Quiz: Senses

 • 8

  Lesson 8: Better, Best

  • Better, Best

  • Quiz: Better Best

 • 9

  Lesson 9: Better, Best Part 2

  • Better, Best Part 2

  • Quiz: Better, Best Part 2

 • 10

  Lesson 10: Telephone English

  • Telephone English

  • Quiz: Telephone English

 • 11

  Lesson 11: Let's Go Shopping

  • Let's Go Shopping

  • Quiz: Let's Go Shopping!

 • 12

  Lesson 12: The Past

  • The Past

  • Quiz: The Past

 • 13

  Lesson 13: Conversation Starters

  • Conversation Starters

  • Quiz: Conversation Starters

 • 14

  Lesson 14: Exercise & Sport

  • Exercise & Sport

  • Quiz: Exercise & Sport

 • 15

  Lesson 15: Healthy Eating

  • Healthy Eating

  • Quiz: Healthy Eating

Your Tutor

Big Boss

Andrew Biggs

แอนดรูว์ บิ๊กส์ ฝรั่งหัวใจไทย ครูสอนภาษาอังกฤษเบอร์หนึ่งของประเทศไทย เจ้าของสโลแกน "ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว"