Episodes

 • 1

  ตอนที่ 1 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ / The Alphabet

  • The Alphabet

  • Quiz: The Alphabet

 • 2

  ตอนที่ 2 การทักทาย / Greetings

  • Greetings

  • Quiz: Greetings

 • 3

  ตอนที่ 3 ฉันชื่อ... / My Name Is …

  • My Name Is …

  • Quiz: My Name Is

 • 4

  ตอนที่ 4 ตัวเลข พาร์ท 1 / Numbers Part 1

  • Numbers Part 1

  • Quiz: Number Part 1

 • 5

  ตอนที่ 5 ตัวเลข พาร์ท 2 /Numbers Part 2

  • Numbers Part 2

  • Quiz: Numbers Part 2

 • 6

  ตอนที่ 6 กริยาช่วย (เป็น อยู่ คือ) พาร์ท 1 / Verb To Be Part 1

  • Verb To Be Part 1

  • Quiz: Verb to Be Part 1

 • 7

  ตอนที่ 7 กริยาช่วย (เป็น อยู่ คือ) พาร์ท 2 / Verb To Be Part 2

  • Verb To Be Part 2

  • Quiz: Verb To Be Part 2

 • 8

  ตอนที่ 8 อธิบายสิ่งต่างๆ / Describing Things

  • Describing Things

  • Quiz: Describing Things

 • 9

  ตอนที่ 9 นี่ นั่น เหล่านี้ เหล่านั้น / This, That, These, Those

  • This, That, These, Those

  • Quiz: This, That, These, Those

 • 10

  ตอนที่ 10 เอกพจน์ และ พหูพจน์ / Singular & Plural

  • Singular & Plural

  • Quiz: Singular & Plural

 • 11

  ตอนที่ 11 คำบุพบท / Prepositions

  • Prepositions

  • Quiz: Prepositions

 • 12

  ตอนที่ 12 คำที่ใช้เเสดงคำถาม / Question Words

  • Question Words

  • Quiz: Question Words

 • 13

  ตอนที่ 13 คำที่ใช้เพื่อขอ / May, Can, Could

  • May, Can, Could

  • Quiz: May, Can, Could

 • 14

  ตอนที่ 14 ขอบคุณ / Thank you

  • Thank you

  • Quiz: Thank you

 • 15

  ตอนที่ 15 คำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ / Possessive Pronouns

  • Possessive Pronouns

  • Quiz: Possessive Pronouns

Your Tutor

Big Boss

Andrew Biggs

แอนดรูว์ บิ๊กส์ ฝรั่งหัวใจไทย ครูสอนภาษาอังกฤษเบอร์หนึ่งของประเทศไทย เจ้าของสโลแกน "ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว"