Episodes

 • 1

  ตอนที่ 1 การนำเสนองาน: กฎหลัก 7 ข้อของแอนดรูว์ บิ๊กส์ / Presentations: Andrew's 7 Golden Rules

  • Presentations: Andrew's 7 Golden Rules

  • Quiz: Presentations: Andrew's 7 Golden Rules

 • 2

  ตอนที่ 2 การนำเสนองาน: โครงสร้างเเละการเสนองานประเภทต่างๆ / Presentations: Structure & Types

  • Presentations: Structure & Types

  • Quiz: Presentations: Structure & Types

 • 3

  ตอนที่ 3 การนำเสนองาน: การเริ่มต้นที่ดี / Presentations: A Good Beginning

  • Presentations: A Good Beginning

  • Quiz: Presentations: A Good Beginning

 • 4

  ตอนที่ 4 การนำเสนองาน:วัตถุประสงค์เเละโครงสร้าง / Presentations: Goals & Structure

  • Presentations: Goals & Structure

  • Quiz: Presentations: Goals & Structure

 • 5

  ตอนที่ 5 การนำเสนองาน: ส่วนเนื้อหา / Presentations: The Body

  • Presentations: The Body

  • Quiz: Presentations: The Body

 • 6

  ตอนที่ 6 การนำเสนองาน: บทสรุปที่ดี / Presentations: Good Conclusions

  • Presentations: Good Conclusions

  • Quiz: Presentations: Good Conclusions

 • 7

  ตอนที่ 7 การนำเสนองาน:พาวเวอร์พอยท์ / Presentations: PowerPoints

  • Presentations: PowerPoints

  • Quiz: Presentations: PowerPoints

 • 8

  ตอนที่ 8 การนำเสนองาน: คำเชื่อมความ / Presentations: Discourse Markers

  • Presentations: Discourse Markers

  • Quiz: Presentations: Discourse Markers

 • 9

  ตอนที่ 9 การนำเสนองาน: คำศัพท์ / Presentations: Vocabulary

  • Presentations: Vocabulary

  • Quiz: Presentations: Vocabulary

 • 10

  ตอนที่ 10 การนำเสนองาน: คำศัพท์ 2 / Presentations: Vocabulary 2

  • Presentations: Vocabulary 2

  • Quiz: Presentations: Vocabulary 2

 • 11

  ตอนที่ 11 การนำเสนองาน: คำศัพท์ 3 / Presentations: Vocabulary 3

  • Presentations: Vocabulary 3

  • Quiz: Presentations: Vocabulary 3

 • 12

  ตอนที่ 12 การนำเสนองาน: คำศัพท์ 4 / Presentations: Vocabulary 4

  • Presentations: Vocabulary 4

  • Quiz: Presentations: Vocabulary 4

 • 13

  ตอนที่ 13 การนำเสนองาน: การ์ดคำศัพท์ / Presentations: Cue Cards

  • Presentations: Cue Cards

  • Quiz: Presentations: Cue Cards

 • 14

  ตอนที่ 14 การนำเสนองาน: เคล็ดลับ / Presentations: Tips & Tricks

  • Presentations: Tips & Tricks

  • Quiz: Presentations: Tips & Tricks

 • 15

  ตอนที่ 15 การนำเสนองาน: แนะนำผู้พูด / Presentations: Introducing A Speaker

  • Presentations: Introducing A Speaker

  • Quiz: Presentations: Introducing A Speaker

Your Tutor

Big Boss

Andrew Biggs

แอนดรูว์ บิ๊กส์ ฝรั่งหัวใจไทย ครูสอนภาษาอังกฤษเบอร์หนึ่งของประเทศไทย เจ้าของสโลแกน "ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว"