Episodes

 • 1

  ตอนที่ 1 การนัดประชุม / Making Appointments

  • Making Appointments

  • Quiz: Making Appointments

 • 2

  ตอนที่ 2 การนัดประชุม: ว่าง / Making Appointments: Availability

  • Making Appointments: Availability

  • Quiz: Making Appointments: Availability

 • 3

  ตอนที่ 3 การนัดประชุม: เวลาเเละสถานที่ / Making Appointments: Time & Place

  • Making Appointments: Time & Place

  • Quiz: Making Appointments: Time & Place

 • 4

  ตอนที่ 4 การประชุมหลายรูปแบบ / Meetings

  • Meetings

  • Quiz: Meetings

 • 5

  ตอนที่ 5 การประชุม: ระเบียบวาระการประชุม / Meetings: The Agenda

  • Meetings: The Agenda

  • Quiz: Meetings: The Agenda

 • 6

  ตอนที่ 6 แผนงานการกระทำ / Action Plans

  • Action Plans

  • Quiz: Action Plans

 • 7

  ตอนที่ 7 การขออย่างสุภาพ พาร์ท 1 / Polite Requests Part 1

  • Polite Requests Part 1

  • Quiz: Polite Requests Part 1

 • 8

  ตอนที่ 8 การขออย่างสุภาพ พาร์ท 2 / Polite Requests Part 2

  • Polite Requests Part 2

  • Quiz: Polite Requests Part 2

 • 9

  ตอนที่ 9 การขอตัว / Will You Excuse Me?

  • Will You Excuse Me?

  • Quiz: Will You Excuse Me?

 • 10

  ตอนที่ 10 คุณคิดว่าอย่างไร? / What Do You Think?

  • What Do You Think?

  • Quiz: What Do You Think?

 • 11

  ตอนที่ 11 วิธีการพูดใช่เเละไม่ใช่ / Saying Yes, Saying No

  • Saying Yes, Saying No

  • Quiz: Saying Yes, Saying No

 • 12

  ตอนที่ 12 อ่านกราฟ / Reading Graphs

  • Reading Graphs

  • Quiz: Reading Graphs

 • 13

  ตอนที่ 13 การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาด / SWOT

  • SWOT

  • Quiz: SWOT

 • 14

  ตอนที่ 14 การสำรวจตลาด / Market Research

  • Market Research

  • Quiz: Market Research

 • 15

  ตอนที่ 15 ลูกค้าไม่มีความสุข / The Customer Isn't Happy

  • The Customer Isn't Happy

  • Quiz: The Customer Isn't Happy

Your Tutor

Big Boss

Andrew Biggs

แอนดรูว์ บิ๊กส์ ฝรั่งหัวใจไทย ครูสอนภาษาอังกฤษเบอร์หนึ่งของประเทศไทย เจ้าของสโลแกน "ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว"